صنعت بیمه باید از فرصتی که در قالب درک نهاد ناظر نسبت به کسب و کار وجود دارد، استفاده کند. نهاد ناظر کسب و کار ما را درک می‌کند و برای شرکت‌های بیمه فرصت توسعه را فراهم کرده و استفاده از این فرصت مسئولیتی برای شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود بنابراین باید در سرعت بخشی به توسعه صنعت بیمه همت گماشت تا بتوانیم ضریب نفوذ را به ضریب نفوذ مورد هدف دولت نزدیک کنیم.

به اعتقاد من “صنعت بیمه در سال ۱۳۹۸ رشد خوبی خواهد داشت و بخشی از این رشد به دلیل افزایش سرمایه‌های تحت پوشش بیمه و بخشی دیگر به دلیل افزایش توانمندی شرکت‌های بیمه است.”

سهم و ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ایران کم نیست و در ۱۵ سال خصوصی شدن صنعت بیمه هیچ سالی صنعت بیمه رشد منفی نداشته و در سال‌های اخیر افزایش رشد داردو وضعیت ریسک درمان برای شرکت های بیمه کاملا مشخص شده است.

چالش جدی در بیمه‌های درمان زندگی و غیر زندگی افزایش هزینه‌های پزشکی است. برای حل این چالش شرکت‌های بیمه علاوه بر اینکه ریسک حوزه بیمه‌های درمان را به خوبی مدیریت و حق بیمه مناسبی دریافت می‌کنند، باید در حوزه بیمه‌های درمان خانواده اقداماتی انجام دهند و بخشی از جامعه را که توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی بیمه نشده‌اند، با بیمه‌های درمان خانواده پوشش دهند تا جمعیت داده‌های ریسک آنها گسترده‌تر و مدیریت ریسک‌شان راحت‌تر شود.

شرکت‌های بیمه باید با طراحی محصولات مناسب افراد دارای شغل آزادکه کارمند نیستند را بیمه کنند و با استفاده از قانون عدد بزرگ، ریسک خود را کاهش دهند.