۴ ۰۴, ۱۳۹۸

توسعه «صادرات» خدمات بیمه‌ای، راهکار قطعی افزایش ضریب نفوذ بیمه

۱۳۹۸-۴-۱۰ ۱۴:۴۴:۱۰ +۰۰:۰۰تیر ۴ام, ۱۳۹۸|استارتاپ, اینشورتک, بیمه|

تجربه محدود شرکت‌های بیمه در حوزه فعالیت برون مرزی و تمرکز بیشتر آنها بر حوزه‌هایی مانند واگذاری اتکایی و یا مسافران است. این عدم شناخت از حوزه‌های جدید فعالیت می‌تواند منجر به اکراه از توسعه برون مرزی شود، اما باید بدانیم که همه این مشکلات با تلاش، پشتکار، تعامل و هماهنگی قابل رفع هستند.

۱۰ ۱۰, ۱۳۹۷

تولید محصولات جدید بیمه‌های زندگی توسط بخش‌های فنی

۱۳۹۸-۴-۱۰ ۱۴:۴۶:۰۴ +۰۰:۰۰دی ۱۰ام, ۱۳۹۷|استارتاپ, بیمه|

بایـد محصـولات جدیـد بیمه‌هـای زندگـی توسـط بخش‌هـای فنـی تولیـد شـود کـه قابلیـت فروش توسـط شـبکه بازاریابـی و اسـتفاده بـرای مشـتریان داشته باشد.